Get Adobe Flash player

 

ผศ.กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา
(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา)

 

 

 • 1.การบริหารโดยยึดหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน (ของ สกอ.) และภายนอก (ของ สมศ.)
 • 2.การบริหารทุกระดับด้วยหลักธรรมาภิบาล
 • 3.การบริหารเพื่อให้บรรลุ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบาย ที่สาขาฯ กำหนดไว้
 • 4.สนับสนุนและส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค
     และโครงการพิเศษ และภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
 • 5.ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ
 • 6.ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของสาขาฯ
 • 7.สานสัมพันธ์กับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง
 • 8.มีงานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
 • 9.ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการบริหารงาน
 • 10.จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ AEC ของมหาวิทยาลัย
 • 11.จัดให้ในวัน เวลา ราชการ มีการใช้อาคารสถานที่ของสาขาฯ ให้เกิดประโยชย์สูงสุด
 • 12.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับกานเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • 13.พัฒนาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888