Get Adobe Flash player

                                                     

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

  ประวัติส่วนตัว

  ผลงานตีพิมพ์ บทความวิชาการ

    -   สมพล ทุ่งหว้า. (2556). “การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ : กรณีศึกษา บมจ. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับพิเศษ, ม.ค. –มี.ค. 2556

    -   สมพล ทุ่งหว้า. (2556). “DEAR Model : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ค. –มิ.ย. 2556, หน้า 113-126    

  ผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัย

     -  Siripong Jungthawan, Sompon Thungwha, Walailak Atthirawong, Wanchai Leelakaweewong. (2014). “The Assessment of Potential in supply Chain Management and Logistics in the Gem and Jewelry Industry of Thailand”. The journal of The 5th International Conference on Transportation and Logistics (T-LOG) Towards Seamless Transportation and Logistics Connectivity, July 28-30, 2014, Bangkok, Thailand, A81, pp.1-13

     -  Sompon Thungwha. (2016). “Retail Logistics Service Qualityof Supermarket in Bangkok, Thailand”The journal of41st National and 5th International Graduate Research Conference 2016 Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Pathum Thani, Thailand December 8-9, 2016, pp.92-101

     -  Sutana Narkchai, Faudziah Hanim Binti Fadzil & Sompon Thungwha. (2018). “Corporate Governance on the Performance of Auditors in Thailand Public Limited Company” Journal of Business Theory and Practice. June 2018, pp. 118-132

     -  สมพล ทุ่งหว้า. (2559). “พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย)” วารสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี, หน้า 143-156

     -  สมพล ทุ่งหว้า และ ขจรศักดิ์ จารุลักขณา. (2560). “แรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา” วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 6 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017:การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” โดย เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย, หน้า 449-456

     -  สมพล ทุ่งหว้า และ สุรวิชช์ เจริญกุล. (2560). “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเครียดในการทำงานด้านวิศวกรรมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติของอุตสาหกรรมพลังงาน ในจังหวัดสงขลา” วารสารการ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 โดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายการบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 1088-1098

     -  สมพล ทุ่งหว้า, พงศ์เทพ จิระโร และ สมศักดิ์ ลิลา. (2560). “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หน้า 54-69

    -  จุฑาทิพย์ เดชยางกูร, ระพีพรรณ พิริยะกุล และ สมพล ทุ่งหว้า. (2561). “ตัวแบบส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมเชิงรุก” วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หน้า 251-264

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888