Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

 


 

ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฏีแกล้งดิน
ความหมายเศษฐกิจพอเพียง
ทฤษฏีการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร
ทฤษฏีน้ำดีไล่น้ำเสีย
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
ทฤษฏีฝนหลวง
ทฤษฏีเศษฐกิจพอเพียง 3ห่วง2เงื่อนไข
ทฤษฏีเส้นทางเกลือ
ทฤษฏีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (1 เม.ย. 60)
โครงการพัฒนาด้านภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซี่ยน ครั้งที่ 4 (1 เม.ย. 60)
โครงการสัมมนาฯ เรื่องระเบียบงานสารบรรณ (31 มี.ค 60)
โครงการสัมมนาฯ เรื่องการพัฒนาทีมงานในองค์กร (30 มี.ค 60)
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (25 มี.ค.60)
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (25 มี.ค.60)
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (25 มี.ค.60)
โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี 2560 (23 มี.ค. 60)
โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี 2560 (23 มี.ค. 60)
โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี 2560 (23 มี.ค. 60)
พิธีลงนาม(MOU)กับโรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา (3 ก.พ. 60)
พิธีลงนาม(MOU)กับโรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา (3 ก.พ. 60)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2560 (17 ม.ค. 60)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2560 (17 ม.ค. 60)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2560 (17 ม.ค. 60)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2560 (17 ม.ค. 60)
กิจกรรมประชุมสัมมนาครูแนะแนว(12 ม.ค. 60)
กิจกรรมประชุมสัมมนาครูแนะแนว(12 ม.ค. 60)
พิธีลงนาม(MOU)กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯ เขต 9 (22 ธ.ค. 59)
พิธีลงนาม(MOU)กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯ เขต 9 (22 ธ.ค. 59)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี(26 พ.ย. 2559)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี(26 พ.ย. 2559)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี(26 พ.ย. 2559)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

 

 
 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888