Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

 


 

โครงการ อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (11 เม.ย. 61)
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (17 มี.ค. 61)
ซ้อมรับปริญญา 2561 (2 มี.ค. 61)
สัมมนาฯ เรื่องการสื่อสารออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ (27 ก.พ. 61)
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2561 (17 ม.ค. 61)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี (26 พ.ย.60)
วันปิยมหาราช 2560 (23 ต.ค. 60)
รามสงขลาน้อมใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์”(1 ส.ค. 60)
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อของแผ่นดิน(17 ก.ย. 60)
บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี (31 ก.ค. 60)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 (30 ก.ค. 60)
รับน้อง ส่งพี่ MBA ประจำปีการศึกษา 2560 (29 ก.ค. 60)
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร ร.10 (14 ก.ค. 60)
ประเมินการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (13-14 ก.ค. 60)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (3 ก.ค.60)
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายณัฐพล พรหมทองแก้วฯ
ม.รามสงขลา ซ้อมรับปริญญา 2560 (9 มิ.ย. 60)
ม.รามสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา 10 สถาบัน ( 6 มิ.ย. 60)
โครงการ รักษ์ป่า รักษ์เล รักธรรมชาติ ต้านภัยสิ่งเสพติด (27 พ.ค. 60)
โครงการ รักษ์ป่า รักษ์เล รักธรรมชาติ ต้านภัยสิ่งเสพติด (27 พ.ค. 60)
บันทึกข้อตกลง(MOU) กับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (26 มิ.ย.60)
อบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ ธุรกิจออนไลน์และนวัตกรรมทางธุรกิจ (15 พ.ค. 60)
อบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ ธุรกิจออนไลน์และนวัตกรรมทางธุรกิจ (15 พ.ค. 60)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (1 เม.ย. 60)
โครงการพัฒนาด้านภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซี่ยน ครั้งที่ 4 (1 เม.ย. 60)
นางสาวจัยดาอ์ สมานอารี (น้องจัยดาอ์) อายุ 18 ปี จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม
นางสาวอรอนงค์ ดิสโร (น้องอัน) อายุ 18 ปี กำลังศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
นางสาวสุภาษิตา จันทร์สว่าง (น้องขิง) อายุ 18 ปี จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นางสาวบุหลัน ยุลสา (น้องลูกหยี) อายุ 23 ปี จากโรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล

 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY SONGKHLA CAMPUS
IN HONOUR MAJESTY THE KING
หมู่ที่ 6 ถ.ควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-251333,074-251888