ผู้บริหารหน่วยงาน

Image

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Image

รศ.ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา
Image

นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการ จังหวัดสงขลา

งานบริหารและธุรการ

Image

นางสาวพัชญนัน ทองวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Image

นายณัฐชาญเชษฐ์ สรรพพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
natchamchet.s@rumail.ru.ac.th
Image

นางสาวณัฐสุรีย์ ชูละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Nutsuree.c@rumail.ru.ac.th
Image

นายจอมภูมิพงศ์ วงศ์ช่วย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
jompumpong.w@rumail.ru.ac.th
Image

นางสาวพวงพิศ จันวัฒนา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
puangpit.j@rumail.ru.ac.th
Image

นายจรณะ คำศรีสุข

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
Jarana.k@rumail.ru.ac.th
Image

นายธนา จินนะรัตน์

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
tana.j@rumail.ru.ac.th
Image

นายประสิทธิ์ แก้วเจริญ

พนักงานขับรถยนต์
Image

นายจีราวัฒน์ ตันติสุนทรรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

งานสารสนเทศ

Image

นายซอมัด เม๊าะแอ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
หัวหน้างานสารสนเทศ
Image

นางสาวมาลินี หลีอาซิม

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
malinee.le@rumail.ru.ac.th
Image

นายรัชกฤต เปรมภักดิพร

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ratchakrit.p@rumail.ru.ac.th

งานบริหารการศึกษา

Image

นายขจรศักดิ์ สงแสง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
so_kajohnsak@ru.ac.th
Image

นางสาววารีรัตน์ ศรประสิทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Vareerat.s@rumail.ru.ac.th
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม