ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  

     สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค  การจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  เกิดจากดำริของ  ศาสตราจารย์ รังสรรค์  แสงสุข   อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆ มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาได้เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มขึ้นอีก จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติขึ้นแล้วใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ

    จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมในการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  ณ  บริเวณที่สาธารณประโยชน์  “ทุ่งควนจีน”    หมู่ที่  ๖ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๕๐  ไร่  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง  และจะได้นำความรู้ ความสามารถที่ศึกษาไปแล้ว มาพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  

๑.  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ เข้าสู่ท้องถิ่น

๒.  เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ทัศนศึกษา และสงวนทรัพยากรธรรมชาติ

     ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง  และจะได้นำความรู้ ความสามารถที่ศึกษาไปแล้ว  มาพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า   ต่อไปได้

      เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นแหล่งการศึกษาซึ่งพร้อมที่จะเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาไปในทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยพร้อมที่จะจัดการศึกษาไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล   เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรหรือประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

        สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่

ปรัชญา

        แหล่งเรียนรู้  เชิดชูปัญญา พัฒนาสังคม  สู่ประชาคมอาเซียน

ปณิธาน

        มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม บริการวิชาการ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

        สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

        มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

 ค่านิยมองค์กร

         สาขาวิทยบริการที่ทันสมัย ใส่ใจนักศึกษาและงานบริหาร บริการวิชาการล้ำหน้า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรงคุณค่า นำพาชุมชน

พันธกิจ

 • สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
 • ให้บริการวิชาการแก่องค์กร ชุมชน และสังคม อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
 • ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • สร้างงานวิจัยสถาบัน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 • จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จึงได้เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒    โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทำการเรียนการสอนอยู่นอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้เข้ามาทำการเรียนการสอน ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นโครงการพิเศษทั้งหมด  ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • สถาบันนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ต่อมา ได้เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  

โดยมีคณะที่เปิดรับสมัครและจัดให้มีการเรียนการสอน ครั้งแรกได้แก่  คณะรัฐศาสตร์  มีจำนวนนักศึกษาสมัครทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๒  คน   ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๖๕   ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มอีก  ๓  คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน 

 

       ปัจจุบันมีหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน  

    ระดับปริญญาตรี

     ๑.คณะบริหารธุรกิจ

     ๒.คณะนิติศาสตร์

     ๓.คณะรัฐศาสตร์

     ๔.คณะสื่อสารมวลชน 

 

    ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

    รายชื่อผู้บริหารของหน่วยงาน

              ๑.  รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน                 

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

                   ประสานงานสาขาฯ จังหวัดสงขลา

                   (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)

 

              ๒.  รองศาสตราจารย์เพชรน้อย   เวทยประสิทธิ์           

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

                   (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

 

              ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล   ทุ่งหว้า                         

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

                   (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

 

               ๔. อาจารย์กุลทิตา  ยุวะหงษ์ 

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

                   (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

 

               ๕.รองศาสตราจารย์สมพล   ทุ่งหว้า                     

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

                   (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

 

               ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

                   (๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

 

                ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์

                    รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

                    (ปัจจุบัน)

 

จำนวนบุคลากร

ปัจจุบัน  บุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มี  ๑๕  คน  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  (งบรายได้) 

                        -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                                 ๓          คน

                        -  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ                                 ๑          คน

                        -  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                                    ๑          คน       

                        -  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                ๒          คน

                        -  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                                 ๑          คน

                        -  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                                                       ๑          คน

                        -  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน                                    ๑          คน

                        -  ช่างเทคนิค                                                                           ๑          คน

 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (งบรายได้)

                        -  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                             ๑          คน

                        -  ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน                                                                  ๑          คน

                        -  พนักงานขับรถยนต์                                                          ๒          คน

 

รายนามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  ดังนี้

               พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้)

๑   นางสาวฐิตารีย์

ชุมคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๒.  นางสาวพัชญนัน

ทองวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๓.  นายณัฐชาญเชษฐ์

สรรพพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ระดับปริญญาโท

๔.  นางสาวณัฐสุรีย์

ชูละเอียด

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๕.  นายซอมัต

เม๊าะแอ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๖.  นายจอมภูมิพงศ์

วงศ์ช่วย  

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๗.  นางสาววารีรัตน์

ศรประสิทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๘.  นางสาวมาลินี 

หลีอาซิม

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๙.  นายรัชกฤต

เปรมภักดิพร     

 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

  ระดับ ปวส.

๑๐.  นายจรณะ

คำศรีสุข

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ระดับ ปวส.

๑๑. นายขจรศักดิ์  ส่งแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 ระดับปริญญาตรี

 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  (งบรายได้)

๑.  นางสาวพวงพิศ

 จันวัฒนา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

๒.  นายธนา

จันนะรัตน์

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ระดับ ปวส.

๓. นายจีราวัฒน์

ตันติสุนทรรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๔.  นายประสิทธิ์

แก้วเจริญ

พนักงานขับรถยนต์

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

 อาคารสถานที่

          สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  มีอาคารต่าง ๆ ดังนี้

        ๑.อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน  ๑  แห่ง

        ๒.อาคารเรียนปฏิบัติการ ๓ ชั้น จำนวน ๒  หลัง 

        ๓.โรงอาหาร จำนวน  ๑  หลัง

        ๔.อาคารละหมาด ๑ หลัง

 

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

           ประวัติการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

          ด้วยคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน ๑,๔๖๓,๒๕๘.๗๙ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากงานวางแผนแม่บท กองแผนงาน ในการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ณ สาขาวิยบริการฯ จังหวัดสงขลา และได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  จาก       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสมัยนั้น  และได้รับองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นองค์ที่ได้รับอนุญาตจาก กรมศิลปากร เมื่อดำเนินการก่อสร้างลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสร็จ จึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และยกขึ้นประดิษย์สถาน ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

 อาคารเรียนปฏิบัติการ ๓ ชั้น  จำนวน ๒  หลัง 

          อาคารเรียนปฏิบัติการ  ๓  ชั้น  หลังที่ ๑  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘   โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้  ปีงบประมาณ ๒๕๔๘  ใช้เงินทั้งสิ้น  ๒๓,๒๑๖,๖๑๘.๕๐  (ยี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)   และขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๑

          อาคารเรียนปฏิบัติการ  ๓ ชั้น  หลังที่ ๒   ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ใช้เงินทั้งสิ้น  ๒๔,๒๗๘,๖๘๙.๕๐  (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)   และขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘

          ต่อมาเมื่อ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  สาขาได้ขออนุมัติตั้งชื่ออาคารเรียนปฏิบัติการ ๓  ชั้น

          อาคารเรียนปฏิบัติการ  ๓  ชั้น  หลังที่ ๑  ชื่อ อาคารชลาทัศน์  เป็นชื่อ ชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา

          อาคารเรียนปฏิบัติการ  ๓ ชั้น  หลังที่ ๒   ชื่อ  อาคารสิงขร    เป็นชื่อ  เก่าของเมืองสงขลา

           ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 โรงอาหาร   ๑  หลัง

          โรงอาหาร  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒   โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้  ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  ใช้เงินทั้งสิ้น ๓,๙๗๙,๘๓๙.๕๘  (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)   และขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๖

 อาคารละหมาด  ๑  หลัง

          ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  มีนโยบายที่จะก่อสร้างอาหารละหมาดเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ ของกลุ่มนักศึกษามุสลิมที่มาศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักของศาสนาอิสลาม  แต่ขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว  ดังนั้น กลุ่มนักศึกษามุสลิม ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกันระดมทุนกันเพื่อก่อสร้างอาคารละหมาด  และร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุน เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗  ซึ่งในการระดมทุนได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณยุทธชัย  หมานเส็น   นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รับเป็นเจ้าภาพในการระดมทุน โดยงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารละหมาดจะต้องใช้งบประมาณ  เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา  จึงขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารละหมาด  จำนวน ๑  หลัง   ตรงบริเวณด้านข้างโรงอาหาร ทางด้านทิศตะวันออก   เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศาสนาอิสลาม

 

รายงานสภาพที่ดินมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

          ที่ดินที่ใช้จัดตั้งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา เป็นที่ดินประเภท ที่ดินสาธารณประโยชน์ประชาชนใช้ร่วมกัน  และได้ดำเนินการขอถอนสภาพ และขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งควนจีน”ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๒๘๘๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในจำนวน ๕๐ ไร่  ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   และสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา ได้ส่งเอกสารประกอบการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา เพื่อทางจังหวัดสงขลา จะได้ใช้ประการการพิจารณาดำเนินการขอถอนสภาพ  และเมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  ได้แจ้งมายังสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม  โดยขอให้ดำเนินการขออนุญาตแผ้วถางป่า (เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

          บัดนี้  ได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ  ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา)  เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา กรณีหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา)  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่ ๑๓ (สงขลา) ได้มอบหมายให้ ศูนย์ป่าไม้สงขลา เข้าตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) หากได้รับเอกสารการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา ๘๔  จักได้นำส่งเอกสารประกอบการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  ณ  สำนักงาน

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม